നമസ്കാരം! ഞങ്ങള്‍ വയനാട് ഡയറ്റിലെ ടിടിസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍.മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുപോലെയുള്ള ജീവിതപ്പാച്ചിലിനിടയില്‍ ഉള്ളില്‍ത്തടയുന്നതു ചിലതെങ്കിലും കോറിയിടാന്‍, ക്യാമ്പസ് മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ഞങ്ങളൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നു. സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Friday, 24 June 2011

നമസ്കാരം
‍ഞങ്ങള്‍ വയനാട് ഡയറ്റിലെ ടിടിസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍...ജീവിതപ്പാച്ചിലിനിടയില്‍ ഉള്ളില്‍ത്തട്ടുന്ന ചിലത് കോറിയിടാനായി,ക്യാമ്പസിലെ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാനായി  ഞങ്ങള്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്  തുടങ്ങുന്നു.താങ്കളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു....
                                                   സ്നേഹത്തോടെ
                                                   ടിടിസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ‍‍‍‍

No comments:

Post a Comment